Tổng hợp kết quả thi đua Học Kỳ I

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem:

Tổng hợp phần thi đua từ phần mềm SSM từ ngày 21/08//2017 đến 30/09/2017

Khối 6

Download (XLS, 18KB)

Khối 7

Download (XLS, 20KB)

Khối 8

Download (XLS, 20KB)

Khối 9

Download (XLS, 21KB)

Tổng hợp phần thi đua từ phần mềm Vnedu từ ngày 01/10//2017 đến 30/12/2017

Download (XLS, 24KB)

Tổng hợp phần thi đua học kỳ 1

Download (PDF, Unknown)